תנאי שימוש באתרי מעוף

מבוא:

 1. ברוכים הבאים לאתר מעוף (להלן: “האתר“). האתר הינו בבעלות קבוצת מעוף (ע.י.) בע”מ וכלל החברות הבנות המשתייכות לקבוצה  (להלן ביחד: “מעוף“) ומופעל על ידה. 
 2. תנאי השימוש המפורטים להלן וכן הטקסטים שבאתר נכתבו בלשון זכר, אך האמור בהם מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 3. האתר מיועד למועמדים לעבודה, עובדים, מעסיקים ולקוחות מעוף וחברות הבת שלה (להלן ביחד: “המשתמשים“) ומכיל מידע אודות מעוף ופעילותיה וכן מידע ועדכונים הנוגעים לפעילויות השונות של מעוף. כמו כן, האתר מספק, בין היתר, שירותי איתור, גיוס, קליטה, ניהול ותפעול של מועמדים לעבודה ומעסיקים, ומשמש לפרסום משרות, הגשת מועמדות למשרות, מחולל קורות חיים, אזור אישי, סוכן חכם וכן ניהול וליווי תהליך המיון והקליטה של מועמדים לעבודה מול מעסיקים פוטנציאליים, וכל זאת בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן (להלן: “תנאי השימוש“), לרבות האמור במדיניות הפרטיות של האתר ובכפוף לכל דין.
 4. השימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת מצד המשתמשים לתנאי השימוש. באם אינך מסכים לתנאי השימוש המפורטים להלן יש לצאת מן האתר לאלתר ולא לגלוש ו/או לעשות שימוש באתר. יודגש, כי ככל והמשתמש ימשיך לעשות שימוש באתר, יראו אותו כמי שהסכים לתנאי השימוש.
 5. מעוף שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר במידה לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש המפורטים להלן.
 6. תנאי השימוש שלהלן חלים על כל שימוש שנעשה באתר, לרבות שימוש בשירותים שמציעה מעוף, במידע ובתכנים המופיעים בו, או בקישורים הקיימים בו למקורות שונים, וכן על כל מסירת מידע, והם מהווים את הבסיס המשפטי לכל התקשרות ו/או פעולה באמצעות האתר.
 7. מעוף שומרת על זכותה לעדכן את תנאי השימוש לפי שיקול דעתה מעת לעת. תנאי השימוש יחולו על ההתקשרות בין מעוף למשתמשים כפי שיהיה בתוקף מעת לעת והאחריות להתעדכן בהוראות התקנון חלה על המשתמשים.

קניין רוחני:

 1. האתר וכל המידע והתכנים המופיעים בו, לרבות אך לא רק, העיצוב, הטקסטים, התמונות, קטעי אודיו ו/או וידאו, גרפיקה, חומרים שיווקיים וכיו”ב, הינם בבעלות המלאה והבלעדית של מעוף. 
 2. המשתמש מתחייב שלא להעתיק, לשכפל, לפרסם, להפיץ, להכניס שינויים, למכור ו/או לעשות בהם כל שימוש ללא קבלת הסכמתה של מעוף מראש ובכתב, אלא בגדרי התקשרות זו ולצורך שימוש בשירותים שמציע האתר ובכפוף לתנאי שימוש אלה. 

תנאי שימוש:

 1. התוכן והנתונים המוצגים באתר נלקחו ממקורות שונים. מעוף אינה נושאת באחריות לנתונים המפורסמים באתר ואינה אחראית לדיוקם ו/או לתקפותם ואינה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שתגרם למשתמש בעקבות התבססות על המידע המפורסם באתר.
 2. מובהר כי הצעות עבודה המפורסמות באתר אינן מהוות המלצה של מעוף לגבי נכונות ו/או כדאיות המשרה. 
 3. המשתמשים אחראים באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסמו ו/או יעבירו באמצעות האתר ומעוף אינה אחראית לתכנים המפורסמים על ידם.
 4. מעוף תהא רשאית לסמן את הטפסים, קורות החיים, קטעי וידאו וכל חומר אחר שישלח ו/או יועבר באמצעות האתר, בשמה ו/או הלוגו שלה ו/או כל כיתוב אחר שתמצא לנכון.
 5. באמצעות השימוש באתר, המשתמש נותן בזאת הסכמתו להעברת פרטיו ו/או מסמכים ו/או כל מדיה אחרת המועברת ו/או הנערכת באמצעות האתר, לצדדים שלישיים, וזאת לצורך השלמת הליך איתור, מיון, גיוס וקליטה של מועמדים לעבודה ו/או לצורך כל מטרה אחרת של האתר כאמור בתנאי שימוש אלה.
 6. מעוף נוקטת אמצעי אבטחת מידע מתקדמים מסוגים שונים ומיישמת הגדרות אבטחת מידע מחמירות, על מנת להגן על המידע האישי של המשתמשים באתר. עם זאת, אין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ומעוף אינה מתחייבת כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. מעוף תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האתר ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באתר. 
 7. המשתמש מסכים כי לא תהא לו כל טענה ו/או דרישה כלפי מעוף ככל ותהיה חדירה לאתר ו/או לנתונים. כן מתחייב המשתמש כי לא יבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין לאתר ו/או לשבש את פעילותו ו/או את מערכת האבטחה של האתר, בכל דרך אפשרית, לרבות תכנות זדוניות, וירוסים וכיו”ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מעוף לא תהיה אחראית במידה ויגרם למשתמש ו/או לרכושו נזק ישיר או עקיף כתוצאה משימוש בקישורים לאתרים חיצוניים ו/או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתר.
 8. המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר אך ורק למטרה שלשמה נועד ולא לעשות בו כל שימוש לצרכים עסקיים וכן לא לשלוח באמצעות האתר כל פניה ו/או חומר פרסומי ו/או בעל אופי מסחרי ו/או כל תוכן הפוגע או מפר זכויות של אחרים, לרבות כל תוכן שפרסומו אסור על פי דין.
 9. המשתמש מתחייב שלא להשתמש באתר להפצת כל תוכן פוגעני, מסית או מטעה לרבות תוכן המהווה לשון הרע ו/או כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים במרשתת. משתמש אשר מסר במתכוון פרטים שגויים ו/או ביצע מעשה העלול לפגוע במעוף או בצדדים שלישיים כלשהם, יפצה את מעוף ו/או מי מטעמה בגין כל נזק, ישיר ו/או עקיף, אבדן רווח או הפסד שיגרמו בעקבות שימוש כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ”ט עו”ד.
 10. רישום לאתר, הגשת מועמדות למשרה באמצעות האתר ו/או הגשת קורות חיים מהווה הסכמת המשתמש לכניסה למאגר המידע של מעוף ולקבלת דיוור ביחס להצעות עבודה, באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, וכן מהווה הסכמת המשתמש להעברת פרטיו למעסיקים פוטנציאלים.
 11. מטרת האתר היא לקשר ולתווך בין מעסיקים למועמדים לעבודה ומעוף אינה נושאת בכל אחריות על המידע המועבר באתר. לפיכך, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישת תשלום בהקשר זה, לרבות דרישה לתשלום שכר ו/או הוצאות נלוות ו/או כל הוצאה אחרת.
 12. במקרה של הפרעה או שגיאה בהפעלת האתר מעוף לא תישא בכל אחריות, מכל סוג, לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, או לרכושם עקב כך.

הוראות כלליות:

 1. תנאי השימוש המפורטים במסמך זה מהווים את כלל ההסכם בין הצדדים וגוברים על כל מצג ו/או הסכם בע”פ או בכתב שנעשו בעבר לעניין זה. כל שינוי ו/או תיקון אחד מהסעיפים המפורטים בהסכם זה לא יהא תקף, אלא אם נעשה מראש ובכתב.
 2. תנאי שימוש אלה מהווים הסכם בין המשתמש לבין מעוף בלבד, ומעוף אינה נושאת בכל אחריות למידע המועבר באמצעות האתר. לפיכך, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישת תשלום בהקשר זה, לרבות דרישה לתשלום שכר ו/או הוצאות נלוות ו/או כל הוצאה אחרת. מוסכם ומובהר כי מעוף לא תהא אחראית כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי כל גורם אחר.
 3. פרטי המשתמש באתר, לרבות שם משתמש ו/או סיסמא הינם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 4. מעוף מספקת את השירות במערכת ללא עלות, אך היא שומרת לעצמה את הזכות לשלב מרכיבים נוספים באתר, אשר בעתיד עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש.
 5. מעוף שומרת לעצמה בכל עת את הזכות לגרוע, לחסום ו/או להגביל את השימוש באתר ו/או לדחות הצטרפות משתמש ו/או כניסה לשירות על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת הנמקה. 
 6. מובהר בזאת כי מעוף שומרת לעצמה את הזכות להפסיק באופן מלא או חלקי את השירות באתר ללא מתן הודעה מוקדמת. במקרה של הפסקת השירות, מעוף לא תהא אחראית כלפי המשתמש או כלפי צד שלישי כלשהו בגין נזק או אובדן.
 7. מעוף שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, וזאת מבלי שתוטל עליה החובה ליידע את המשתמשים בעניין.
 8. על השימוש באתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז חיפה, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל הנוגע לשימוש באתר ולתנאי שימוש אלה.
 9.  בכל פנייה, שאלה ובקשה ניתן לפנות למעוף באמצעות דואר אלקטרוני maof@maof-group.co.il או באמצעות דואר רגיל, רח’ מנחם בגין 35, טירת הכרמל.