מדיניות הפרטיות

מדיניות פרטיות

קבוצת מעוף (ע.י) בע"מ וכל אחת מחברות הבנות שלה וחברות הקשורות אליה (להלן ביחד: "מעוף"), מכבדת את פרטיות המשתמשים בכל אתרי האינטרנט המופעלים על ידי מעוף (להלן ביחד: "האתרים"), החליטה בזאת לפרסם את מדיניות הגנת הפרטיות באתריה, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים בקיום מדיניות זו.

מדיניות הפרטיות תחול על מועמדים לעבודה, מעסיקים פוטנציאלים וכל המשתמשים אחרים באתרים (להלן ביחד: "המשתמש" או "המשתמשים" בהתאמה).

מטרת מדיניות הפרטיות הינה להסביר בנוגע לנהלי מעוף ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים וכן לתאר את סוגי המידע האישי שאוספת מעוף, אופן השימוש במידע שנמסר על ידי המשתמשים ו/או נאסף אודותיהם בעת השימוש באתרים, הגורמים איתם מעוף משתפת ו/או מעבירה את המידע ועוד. כמו כן, מטרת מדיניות זו הינה לתאר את האמצעים הננקטים על ידי מעוף על מנת לאבטח ולהגן על המידע.

כללי:

בעת השימוש באתרים נאסף מידע אודות המשתמשים. חלק מהמידע אינו מזהה את המשתמשים באופן אישי ואינו נשמר ביחד עם פרטי המשתמשים, לדוגמא: פרסומות שנקראו באתרים, עמודים שנצפו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה נערכה הפניה ועוד. חלק מן המידע מזהה את המשתמשים באופן אישי, באמצעות המידע אשר נמסר ו/או מועבר באתרים על ידי המשתמשים ביודעין (להלן: "מידע אישי").

רישום לשירותים:

חלק משירותי האתרים טעונים הרשמה, ובתוך כך מסירת מידע אישי, לדוגמא: פרטי קשר, שם משתמש וסיסמה לאתרים, כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, כתובת IP ועוד.

במידה והמשתמש הגיש מועמדות למשרה באתרים, מעוף עשויה לאסוף אודותיו פרטים אישיים נוספים, לדוגמא: מידע הנכלל בקורות החיים של המשתמשים, מידע אודות רקע תעסוקתי והשכלתי של המשתמש ועוד נתונים אישיים כאלה ואחרים המפורטים בקורות חיים ו/או בתעודות ו/או מסמכים אחרים שיועברו על ידי המועמדים למעוף.

מובהר, כי ללא מסירת הנתונים הנדרשים בשדות החובה באתרים, ככל שנדרשים, לא יוכל המשתמש להירשם לשירותים באתרים הטעונים רישום.

ככל ונדרשים פרטים אישיים בעת הרישום לשירותים באתרים ו/או ככל והמשתמש יתבקש למסור נתונים נוספים, יידרש רק המידע הנחוץ לשם מתן השירות.

מאגר המידע:

למעוף מאגרי מידע רשומים עפ"י הדין, אשר בהם נשמרים הפרטים שנמסרו ו/או יאספו אודות המשתמשים באתרים, והמיועדים, בין היתר, לשם תפעול וניהול האתרים והשירותים המוצעים בהם.

הנתונים שנאספו יישמרו במאגר המידע של מעוף ובאחריותה.

השימוש במידע שנאסף יעשה אך ורק על פי הוראות כל דין ועל פי מדיוניות פרטיות זו, וזאת למטרות המפורטות להלן:

 1. מתן אפשרות למשתמשים לעשות שימוש בשירותים שונים המוצעים באתרים;
 2. שליחת תוכן פרסומי ועדכונים בנוגע למשרות ויצירת קשר עם מועמדים לעבודה ומעסיקים;
 3. שיפור והעשרה של השירותים והתכנים המוצעים באתרים;
 4. שינוי ו/או ביטול של שירותים ותכנים קיימים;
 5. יצירה וניהול של חשבונות מקוונים;
 6. מתן פתרונות בעולם המשאב האנושי;
 7. במקרה של הליך משפטי מול מעוף שתחייב חשיפת פרטים אישיים;
 8. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו ו/או של השירותים באתרים;

מסירת מידע לצדדים שלישיים:

מעוף לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים והמידע שנאסף אודות המשתמשים באתרים, ככל ויש בפרטים אלו בכדי לזהותם אישית, אלא במקרים הבאים:

 1. במקרה בו נדרשת מעוף להעביר פרטים אישיים לצד שלישי, לרבות אך לא רק, העברת קורות החיים של המשתמשים למעסיקים פוטנציאליים;
 2. במקרה בו כניסת המשתמשים לאתרים ו/או התקשרות המשתמשים עם מעוף בוצעה בפועל באמצעות אתר של מפעיל אחר ו/או באמצעות גופים חיצוניים המפעילים שירותים ו/או יישומים מסוימים בתוך האתרים;
 3. במקרה שיתקבל בידי החברה צו שיפוטי, או דרישה של רשות מוסמכת, המורה למסור את פרטיו האישיים של משתמש ו/או את המידע אודותיו לצד שלישי;
 4. במקרה של מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים בין המשתמש לבין מעוף ו/או כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש שנעשה על ידי המשתמש באתרים ו/או באתר של המפעיל האחר;
 5. במקרה בו מעוף תפעיל את האתרים באמצעות גוף אחר ו/או תתמזג עם גוף אחר ו/או תמזג את פעילות האתרים או חלק מהם עם פעילותו של צד שלישי, תהיה מעוף זכאית להעביר לאותו גוף העתק מן המידע אשר נאגר אודות המשתמשים באתרים ו/או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שאותו גוף יאמץ כלפי המשתמשים את מדיניות הפרטיות הזו;
 6. על פי בקשה מפורשת של המשתמש.

קבצי Cookies ו/או מידע הנאסף באמצעים אוטומטיים:

מעוף מצהירה, כי בעת הביקור ו/או השימוש באתרים, יכול וייאספו פרטים ו/או נתונים מסוימים באמצעים אוטומטיים, כגון קבצי Cookies, שירותי אנליטיקה של גורמים חיצוניים, כדוגמת Google Analytics ואחרים וזאת לצורך תפעולם השוטף והתקין של האתרים וכן לשם איסוף נתונים סטטיסטיים בנוגע לשימוש באתרים, אימות פרטי המשתמשים באתר, התאמת האתרים להעדפותיהם האישיות של המשתמשים, לצורכי אבטחת מידע ולצרכים נוספים שיידרשו.

קבצי Cookies יכילו מידע מגוון, כגון: פרטי מערכת ההפעלה של המשתמש, העדפות שפה, העמודים בהם ביקר, משך שהותו באתרים, מידע על פעולות שביצע באתרים, כיצד הגיע המשתמש לאתרים, מועדים ושעות ביקור באתרים, נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים ועוד. כמו כן, קבצי Cookies משמשים לצורך זיהוי המשתמש באתרים ללא צורך בהזנת פרטיו מחדש בכל כניסה לאתר.

במידה והמשתמש מתנגד לשימוש בקבצי Cookies, באפשרותו להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן באמצעותו הוא גולש באתרים.

בנוסף לאמור, יכול וצדדים שלישיים, המפעילים יישומונים ו/או תוספים בתוך האתרים, עושים שימוש במישרין בקבצי Cookies כדי לאסוף מידע, ועל כן האמור כפוף למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה, ומעוף אינה נושאת באחריות למדיניות הפרטיות של מפעילים אלה. 

דיוורים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או SMS:

כל חיפוש עבודה באמצעות מעוף, בין אם במישרין באתרי מעוף ובין אם באמצעות אתרים ו/או אפיקים אחרים, מהווה הסכמת המשתמש לכניסה למאגר המידע של מעוף וכן הסכמה לקבלת דיוורים ביחס להצעות עבודה ו/או תוכן פרסומי אחר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או הודעות SMS, אלא אם המשתמש ביקש בכתב באופן מפורש את הסרתו מרשימות הדיוור של מעוף.

יצוין, כי בכל עת רשאים המשתמשים לפנות בכתב למעוף בבקשה להסרת פרטיהם מרשימות הדיוור, כמפורט בפרטי ההתקשרות במדיניות פרטיות זו.

אבטחת מידע:

מעוף נוקטת אמצעי אבטחת מידע מסוגים שונים, על מנת להגן על המידע האישי של המשתמשים באתרים. עם זאת, אין באמצעים אלה בכדי להעניק ביטחון מוחלט ומעוף אינה מתחייבת כי השירותים שהיא מציעה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע. מעוף תבחן מעת לעת את אמצעי אבטחת המידע של האתרים ותבצע שינויים ושדרוגים בהתאם לנדרש, על מנת לשמור על רמת אבטחה נאותה של המידע באתר.

 

זכות לעיין במידע:

על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית, זכאי אותו אדם לדרוש בכתב כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

עדכונים במדיניות הפרטיות:

מדיניות הפרטיות של האתרים עשויה להשתנות מעת לעת. מעוף תעדכן את המשתמשים באתרים על שינויים משמעותיים במדיניות הפרטיות באמצעות הצבת הודעה מתאימה באתרים.

דיווח על פגיעה בפרטיות ו/או פניות בכל נושא בקשר למדיניות הפרטיות:

משתמש אשר פרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתרי מעוף ו/או כל פניה בקשר לאמור במדיניות זו, מוזמן לפנות למעוף באמצעות כתובת דואר אלקטרוני maof@maof-group.co.il או באמצעות דואר רגיל, רח' היוזמה 3, טירת הכרמל.