זכויות בסיסיות בדיני עבודה

זכויות בסיסיות בדיני עבודה

המפורט להלן כולל זכויות בסיסיות להן זכאי כל עובד. לעתים עובד זכאי מעבר לכך, בהתאם להסכם הקיבוצי ו/או צו ההרחבה הרלוונטי, ועל כן אין במפורט להלן כדי להחליף ייעוץ משפטי:

שכר מינימום - החל מיום 01.12.17 שכר המינימום הינו בסך 5,300 שקלים (והשכר השעתי הינו בסך 28.49 שקלים).

פנסיה - כל עובד זכאי לתשלומי פנסיה לאחר 6 חודשי העסקה, אלא אם במועד תחילת עבודתו לעובד הסדר פנסיוני קיים, ואז יהיה זכאי העובד לתשלומי פנסיה לאחר 3 חודשי העסקה רטרואקטיבית מיום הראשון לעבודה.

חופשה - בהתאם לחוק חופשה שנתית, כל עובד, המועסק 5 ימי עבודה בשבוע, זכאי ל-10 ימי חופשה בשנה ועובד, המועסק 6 ימי עבודה בשבוע, זכאי ל-12 ימי חופשה בשנה.

מחלה - בהתאם לחוק דמי מחלה, כל עובד זכאי לצבירת יום וחצי לכל חודש עבודה מלא ולא יותר מ-90 ימי מחלה.

עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה יהיה זכאי לקבל תשלום, בכפוף לזכאות המקסימלית של ימי מחלה כאמור, באופן הבא: עבור הימים השני והשלישי למחלה יהיה העובד זכאי למחצית דמי מחלה והחל מהיום הרביעי יהיה זכאי לתשלום בעד תקופת המחלה.

הבראה - כל עובד, לאחר שהשלים שנת עבודה ראשונה במקום העבודה, זכאי לתשלום דמי הבראה.

פיטורים - מעביד המבקש לפטר עובד מחויב במתן ימי הודעה מוקדמת בהתאם לוותק העסקתו של העובד אצל המעביד. במידה שהמעביד מוותר על עבודתו בפועל של העובד בתקופת ההודעה המוקדמת, מחויב בתשלום פיצוי לעובד בעד התקופה האמורה.

חגים - עובד יהיה זכאי לתשלום עבור ימי חג, לאחר 3 חודשי עבודה במקום עבודה, ובלבד שלא נעדר מעבודתו יום לפני ויום לאחר החג, אלא בהסכמת המעביד. התשלום המקסימלי הינו עבור 9 ימי חג בשנה.

 

תנאי עבודה - כל עובד זכאי לקבל ממעבידו הודעה בכתב שבה מפורטים כל תנאי העבודה של העובד הכוללים: זהות המעביד, תחילת העבודה, עיקרי התפקיד, הממונה הישיר של העובד, שכר העבודה, אורכו של יום העבודה, יום המנוחה השבועי ועוד פרטים הקבועים בחוק.

שעות נוספות - עובד המועסק בשעות נוספות זכאי לתשלום בשיעור 125% לפחות משכר הרגיל עבור השעתיים הנוספות הראשונות ותשלום בשיעור 150% מהשכר הרגיל החל משעת העבודה הנוספת השלישית.

העסקה בימי מנוחה - עובד המועסק בשעות המנוחה השבועית זכאי לתשלום שכר עבודה בשיעור 150% לפחות וזכאי לקבלת יום מנוחה אחר.

 

 

* המידע לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי אישי, לפי נסיבותיו של כל מקרה ומקרה, ועל כן מומלץ להיוועץ בעו"ד.

כל העושה שימוש במידע זה מבלי להיוועץ בעו"ד, עושה זאת על אחריותו הבלעדית.